Privaatsuspoliitika

Meie teenuseid kasutades usaldate meile oma isikuandmed. Me suhtume andmete privaatsusesse tõsiselt ja kogume neid teie käest ainult selles ulatuses, mis on vajalikud meie teenuste kasutamiseks. Me töötleme isikuandmeid vastavuses EU Isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR, EU 2016/679) ja Eesti Vabariigi seadustega. EasyFit ei töötle GDPR määruses defineeritud tundlikke isikuandmeid.

Meie Privaatsuspoliitika selgitab kuidas ja miks me isikuandmeid kogume ja töötleme. Käesolev Privaatsuspoliitika käsitleb üksnes EasyFit veebilehe ja e-poe kaudu kogutavate andmete töötlemist.

EasyFit Insulation OÜ on andmete vastutav töötleja, kes vastutab isikuandmete küsimise õiguspärasuse eest.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Teenuste osutamiseks kogume me isikuandmeid järgmisel kahel viisil:

1 Andmed, mille te ise meile esitate

Kui te saadate meile hinnapäringu, siis te esitate erinevaid endaga seotud andmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber jms. Me kogume järgmisi andmeid:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Ettevõtte nimi
 • Telefon
 • E-posti aadress

2 Andmed, mille saame teilt meie teenuste kasutamise põhjal

Lisaks kogume andmeid selle kohta, milliseid teenuseid ja kuidas te kasutate: näiteks kui te külastate meie veebisaiti, siis salvestame selle kohta info. Teenuste kasutamisest kogume järgmiseid andmeid:

 • Teie veebikülastuse andmed, sealhulgas teie IP-aadress ja seadme tüüp, kuvari eraldusvõime

Miks me isikuandmeid kogume ja töötleme?

Meie teenuste abil hinnapäringute tegemiseks on vajalik teie isikuandmete töötlemine. Isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik teile soovitud teenust vahendada ning täita sellega seonduvaid kohustusi. Meie teenuste kasutamiseks on vajalik teie poolt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks kirjeldatud eesmärkidel. Kasutame kõikidelt teenustelt kogutud andmeid teenuste pakkumiseks, haldamiseks, kaitsmiseks ja täiustamiseks ning uute teenuste arendamiseks.

Me kogume ja töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Vastamine teie poolt saadetud hinnapäringutele
 • Seadusega nõutud kohustuste täitmine

Enne andmete kasutamist muudel kui meie privaatsuspoliitikas määratud eesmärkidel, küsime teie selgesõnalist nõusolekut.

Kellele andmeid edastatakse?

Me käsitleme töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja edastame neid teistele isikutele või ettevõtetele (ehk vastuvõtjatele) ainult teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.

Me ei jaga isikuandmeid ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega meie ettevõttest väljaspool, v.a järgmistel juhtudel:

 • Juhul kui kasutame väliseid teenuseosutajaid, kes osutavad meile teatud teenuseid, näiteks veebilehe teenuse või majutuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad, siis selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Nõuame, et need välised teenuseosutajad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus.
 • EasyFitiga seotud ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ühinemise või omandamisega.
 • Isiku nõusolekuta võib edastada tema isikuandmeid asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus kooskõlas andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.
 • Kui te olete andnud oma selgesõnalise nõusoleku isikuandmete edastamiseks konkreetsele vastuvõtjale.

Isikuandmete edastamine väljaspool ELi

Me käsitleme töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja edastame neid teistele isikutele või ettevõtetele (ehk vastuvõtjatele) ainult teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.

Reeglina töötleme kliendiandmeid Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piires.

EasyFit võib edastada või töödelda isikuandmeid väljaspool Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piire, kui selleks on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid: on olemas leping, mis sisaldab isikuandmete kaitse üldmäärusele vastavaid tüüptingimusi, heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi vms; riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele; vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

Andmete turvalisus

Me töötame selle nimel, et kaitsta teie andmeid volitamata juurdepääsu eest või selle volitamata muutmise, avalikustamise või rikkumise eest.
Andmete turvalisuse tagamiseks teeme järgmist:

 • Käsitleme kõiki isikuandmeid konfidentsiaalsetena.
 • Krüpteerime teenuseid kus võimalik, kasutades SSL-i.
 • Piirame juurdepääsu isikuandmetele, andes ligipääsu ainult neile töötajatele ja lepinguosalistele, kellel on seda teavet vaja selle töötlemiseks, ning kellele kehtivad ranged lepingulised konfidentsiaalsusega seotud kohustused ja keda võib karistada või nendega lepingu lõpetada, kui nad ei täida neid kohustusi.
 • Hoiame isikuandmeid peamiselt digitaalsel kujul ja mitte paberkandjal, et tagada turvalisem ligipääsukontrolli teostamine.
 • Isikuandmete hoidla on kaitstud vajalike IT tehniliste ja organisatoorsete kaitsemeetmetega.

Kuigi me kasutame rangeid turvalisuse reegleid nende isikuandmete kohta, mis on meie keskkonda jõudnud, tuleb märkida, et internet ei ole kunagi täiesti turvaline ja me ei saa garanteerida teie poolt saadetud andmete turvalist edastust meieni. Andmete saatmise turvalisus on alati teie enda risk.

Millised õigused teil on ja kuidas saate oma õigusi teostada?

Kui te olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta.

Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus:

 • Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele.
 • Taotleda oma isikuandmete parandamist.
 • Taotleda oma isikuandmete kustutamist.
 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Taotleda oma isikuandmete ülekandmist.
 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmist.
 • Avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele).

Taotlus peab võimaldama teie isikut üheselt identifitseerida. Oma õiguste teostamiseks ja taotluse edastamiseks võtke palun meiega ühendust punktis („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.

Palun arvestage, et te saate nõuda oma isikuandmete kustutamist, töötlemisele piirangu seadmist vm ainult juhul, kui see on kooskõlas seadusliku alusega ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

Juhul, kui te taotlete isikuandmete töötlemise piirangut, peatamist või andmete kustutamist, võib see meie poolt teile osutatavad teenused kas osaliselt või täielikult peatada.

Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele. Teeme koostööd vastavate reguleerivate asutustega, sh kohalike andmekaitseasutustega, et lahendada isikuandmete edastusega seotud kaebusi.

Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste osutamiseks. Kui isikuandmeid ei ole kasutatud järjest 3 aasta jooksul, siis kustutame teie isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded.

Meil võib olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada osasid teie isikuandmeid 10 aastat pärast meie poolt osutatud teenuse kasutamise lõppu, kui teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel.

Isikustamata kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

EasyFit teenuseid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

Meie privaatsuseeskirjad võivad aeg-ajalt muutuda. Me ei vähenda teie privaatsuseeskirjadest tulenevaid õigusi ilma teie selgesõnalise nõusolekuta. Postitame teate privaatsuseeskirjade mis tahes muudatustest sellel lehel ja suuremate muudatuste korral edastame täpsema teate.

Võtke ühendust

Kui teil on privaatsuspoliitikaga seotud muresid või küsimusi, võtke meiega palun ühendust:

info@easyfit.ee
EasyFit Insulation OÜ, reg nr 14764288
Vana-Anepalu, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond 75320

Viimati muudetud: 29.09.2019

Tasuta tarne alates 100€ ostust! Peida